Bayyumi, Zakariya Sulayman.

al-Turuq al-Sufiyah bayna al-sasah wa-al-siyasah fi Misr al-muasirah : dirasah tarikhiyah watha'iqiyah, 1903-1983 M, 1411 H/1991 M / Zakariya Sulayman Bayyumi ; taqdim Manna al-Qattan. - al-Ṭabʻah 1. - al-Qahirah : Dar al-Sahwah lil-Nashr, 1990. - 184 p. ; 24 cm.9772550458

92-961973


Sufism--Egypt.

MLCMN 96/2016 BP188.8