وائلي، عبد الحكيم.

موسوعة شعراء الاندلس / إعداد عبد الحكيم الوائلي. - عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع، 2000. - 375 p. ; 25 cm.

Includes bibliographical references.

RM 88.35


Poets, Arab--Spain--Biography--Encyclopedias.
Arabic poetry--History and criticism.--Spain

PJ8404 .W25 2001